Tòa Nhà Quốc Hội

Địa điểm: Hà Nội, Viêt Nam.

Phạm vi cung cấp: Hệ thống cáp và phụ kiện Nexans.

Lĩnh vực hoạt động: Tòa nhà văn phòng làm việc.

Trả lời